Solar Rooftop PV - PPA 100%

Solar Rooftop PV -  PPA 100%
Solar Rooftop PV - PPA 100% สัญญาซื้อขายไฟฟ้าคืออะไร? สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (เรียกย่อว่า PPA) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดสำหรับเจ้าของบ้านในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพราะจะช่วยให้คุณไม่ต้องลงทุนในการซื้อระบบแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้ง 100% ด้วยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเรา เพียงคุณจ่ายส่วนหนึ่งอัตรา รายเดือนตามพลังงานไฟฟ้าสะอาดที่ผลิตโดยแผงโซลาร์เซลล์ ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ PPA คืออัตรานี้มักจะต่ำกว่าที่สาธารณูปโภคในท้องถิ่นเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตลอดทั้งปี
Solar Rooftop PV -  PPA 100%
Share :

Order form

 Your Order has been sent successfully. We will contact you as soon as possible.
Error: Please try again